Menu

Polecamy strony

HERB MINISTRANTÓW

ZBIÓRKA

 

DLA MINISTRANTÓW I LEKTORÓW

 

W SOBOTY

 

O GODZINIE 12.15.

 

 

 

 

 

OPIEKUN LSO

 

KS. ŁUKASZ GOROŃSKI

DYŻURY TYGODNIOWE

PONIEDZIAŁEK

 

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

17.00

Mateusz Wołek

Dominik Andrzejczak

 

17.00

Patryk Wołek

Brajan Mania

Mieszko Gołębiewski

18.00

Łukasz Rewoliński

Adam Rewoliński

Jan Dudek

Michał Starosielec

 

17.00

Jacek Heimann

Bartosz Zagrodnik

Patryk Jankiewicz

17.00

Fabian Rozpuchowski

Oskar Mulik

Antoni Mulik

18.00

Bartosz Kowalewski

Błażej Kruszka

Marek Stefaniak

Mateusz Błażejak

Mateusz Przybylski

Bartosz Niespodziany

Jakub Niespodziany

18.00

Patryk Wegner

Cyprian Romanow

Adam Głowacki

18.00

Jan Rudziński

Łukasz Tadych

Filip Książkiewicz

18.00

Wiktor Dziekan

Wojciech Janke

Piotr Podkowa

 

18.00

Kacper Grela

Hubert Ciamciak

 

 

 

NIEDZIELA

7.30

Wiktor Dziekan

Marek Stefaniak

 

 

9.00

Patryk Wołek

Mateusz Wołek

Wojciech Janke

Jan Rudziński

Jakub Niespodziany

Bartosz Niespodziany

Fabian Rozpuchowski

Michał Starosielec

Dominik Andrzejczak

Brajan Mania

Hubert Ciamciak

11.30

Patryk Jankiewicz

Bartosz Kowalewski

Jan Dudek

Adam Głowacki

Łukasz Tadych

Adam Rewoliński

Łukasz Rewoliński

Jacek Heimann

Patryk Wegner

Mieszko Gołębiewski

Filip Książkiewicz

Piotr Podkowa

17.00

Bartosz Zagrodnik

Błażej Kruszka

Mateusz Błażejak

Mateusz Przybylski

Oskar Mulik

Antoni Mulik

Cyprian Romanow

Kacper Grela

 

Lektorzy

"Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też - jeśli zachodzi potrzeba - odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem - na mocy czasowego zlecenia - czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św. Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana".

Źródło: Paweł VI List apostolski "Ministeria quaedam"

MINISTRANT

członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.

1.Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy Świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy Świętej.

2.Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne. Są to przedmioty, które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.

3.Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

 

 

Początki ministrantów:

Źródeł ministrantury możemy się dopatrywać już za czasów Jezusa Chrystusa. W Ewangelii św. Jana czytamy: "Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Jezusa: Jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby (...). Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym" (J 6, 8-9, 11). Tak, więc ów chłopiec usłużył samemu Jezusowi i w ten sposób uczestniczył w cudzie rozmnożenia chleba i ryb, który możemy uważać za zapowiedź Eucharystii. Dziś również ministranci służą przede wszystkim podczas liturgii samemu Bogu, oddając Mu w ten sposób chwałę.

 

10 zasad, którymi, każdy ministrant powinien się kierować w całym swoim życiu.

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki. 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach. 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem. 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże. 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią. 6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość. 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie. 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa. 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej. 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

Zasady służby ministrantów i lektorów w parafii św. Wojciecha w MARGONINIE:

 

 

1. Przychodzimy do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się.

2. Przywitaniem ministrantów są słowa: Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie!

3. Udział ministrantów we Mszy św. nie może ograniczyć się tylko do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ta ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".

4. Swoje czynności wykonujemy we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej – zgodnie z instrukcjami księdza opiekuna.

5. Do Komunii św. przystępujemy pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

6. Swoją postawą i zachowaniem dajemy wiernym przykład właściwego, pełnego i wzorowego uczestnictwa w Eucharystii.

7. Uczestnictwo w zbiórkach jest obowiązkowe.

8. Rzetelnie przychodzimy na wyznaczone dyżury.

MODLITWA LEKTORA PRZED CZYTANIEM SŁOWA BOŻEGO:

Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego  Słowa, które  mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.

Modlitwa przed służeniem

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko tobie Amen.

Modlitwa po służeniu

Boże, którego dobroć powołała mnie do twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach, przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Pierwsza wycieczka z ks. Łukaszem

Św. Wojciech; Margonińska Matka Boża Pocieszenia

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Dzień Powszedni

Dzisiaj jest

wtorek,
26 marca 2019

(85. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń strony:
4347

Wyszukiwanie